Zamyšlení – b. f. Jiří Doležal

Velký pátek

Úvaha: Jan 19, 30 Ježíš řekl: „Dokonáno jest.“

Autor: b. f. Jiří Doležal

10. duben 2020

„A nakloniv hlavu, skonal.“

Ježíš v tom svém přežalostném umírání rozpoznává, že se tu až do konce plní odedávná, svatá vůle Boží (Ž 22,16), které se on poslušně podrobuje.

Co však my? My upadáme do nejhlubších pochybností a ptáme se: A to je konec? Už je po všem? Ježíš poražen, končí? Vrcholí opovážlivá vzpoura židů a pohanů proti Bohu jejich vítězstvím? Vítězí definitivně násilí, zvůle a nespravedlnost? Jsou láska a pravda opravdu poraženy, když Ježíš zvolal „Dokonáno jest.“?

Naprosto nikoli! Pravý opak je pravdou. Když Ježíš řekl: „Dokonáno jest.“ a zemřel, právě tehdy dokonal dílo Boží záchrany. Ježíšova smrt na kříži je jednou provždy dostatečnou obětí za všechny naše hříchy. A více: „Beránek Boží snímá hřích světa.“ (Jan 1, 29,36) Tak svou smrtí na kříži Ježíš dokonale zachránil nás všechny – i mě a tebe. Zachránil celý náš dnešní svět. Apoštol se může odvážit napsat: „Bůh smířil skrze Kristovu smrt svět se sebou.“ (2.Kor. 5,19)

Tak to vidíte: I ten náš dnešní svět je smířen s Bohem. Bůh i tento náš svět miluje a nevydá ho žádným temným silám, ani zlému korona-viru. I pro dnešní svět platí Ježíšovo velkopáteční „Dokonáno jest.“ Platí to všude a vždycky a pro vždycky. Nic na tom nezměnila ani 1. ani 2. světová válka, ani Říjnová ani Únorová revoluce. Platí to i v dnešním světě digitální techniky. (Ta nám dnes naopak napomáhá šířit Ježíšovo evangelium za naše zavřené dveře, jako zavřenými dveřmi dokázal vzkříšený Ježíš vejít za ustrašenými učedníky a 2x jim řekl: „Pokoj vám!“ (Jan 20,19) Proto smíte a máte, kdykoli se shromažďujete, slyšet: „Milost vám a pokoj…!“

Tak ještě jednou: V Ježíšově smrti na kříži je dokonáno veškeré dílo Boží milosti a záchrany. A není třeba k tomu už nic dodávat!

Nás ovšem ještě trápí mnohé nespravedlnosti a zmatky dnešního světa, národy si nedůvěřují a nechtějí si pomáhat. A nás ještě bolí všelijaké rány, ohrožují nás nemoci, trápí nás stresy a deprese… Čeká nás smrt…Mnoho zla ještě mezi námi, kolem nás i v nás. Kdy to všechno skončí? Skončí to vůbec? Je opravdu „Dokonáno“?

Třetího dne „vstal Ježíš z mrtvých, žije a již více neumírá a smrt nad ním již více nepanuje.“ (Ř 6.9). To si, prosím, pamatujte, na tom stojí naše víra a naděje, na tom stojí církev a všechno. Vzkříšený Ježíš žije a i dnes do celého našeho světa volá: „Dokonáno jest.“

Tak už se nebojte, ale buďte dobré mysli a radujte se. I uprostřed současné korona-krize se radujte, spolehněte se na Ježíšovo „Dokonáno jest“. I zlý korona-virus skončí. Tak si to dejte zvěstovat a zatím se jedni za druhé modlete.

A vyslechněte si ještě tato Ježíšova slova jako poslání: „Buďte milosrdní, jako Otec váš nebeský milosrdný jest.“ (tzn.: „Nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno.“ (Luk 6, 37)

Modleme se:

Hospodine, náš milý nebeský Otče!

Chválíme a oslavujeme tě, že jsi dokonal dílo naší záchrany. Ujišťuj nás svým svatým Duchem, že navzdory všemu jsme v životě i ve smrti tvými milovanými dětmi, i když tě ještě často zlobíme, tobě nedůvěřujeme a o sebe se bojíme. Tak se na nás nehněvej, odpusť nám a měj s námi trpělivost až do té doby, kdy i s námi všechno dokonáš a přivedeš nás do příbytků, které nám připravil Pán Ježíš.

Jemu i tobě i Duchu svatému patří všechna čest a sláva, nyní a pro vždycky. Amen.

Píseň – EZ – 507

Tento příspěvek napsal/a dne 10.04.2020 v rubrice Kázání.