Štědrý den 2011

pokussTexty: Iz 9,5-6 a další  Kazatel: Daniel Ženatý

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Iz 9,5-6

Na zemi bude lépe. To je dobře. Zatím to nevypadá, že by byl na zemi ráj. Utrpení a zlých věcí je mnoho. Proto je dobře slyšet ujištění o tom, že na zemi bude lépe. Postará se o to Bůh. Ještě že tak. Jedině tak to může dobře dopadnout. Po dvacátém století se totiž do našich genů vmísila nedůvěra ke každému, kdo slibuje lepší zítřek. Většina lidských pokusů o nápravu stávajícího stavu přinesla prudkou změnu k horšímu. Ale pokud to způsobí horlivost Hospodina zástupů, že na zemi bude dobře, pak ano. To by mohlo dobře dopadnout. Cesta nápravy k lepšímu vede přes právo a spravedlnost. Už v době Izaiášově to tak bylo. Chabé právo a chabá spravedlnost jsou zřejmě slabými místy společnosti všech časů. Proto je Bůh svěří do pravomoci svého syna.

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Iz 11,1-4

Z pařezu vzejde proutek. Ze zbytku ještě něco vznikne. Obraz naděje. Pařez sám o sobě mnoho naděje neskrývá. To ti je takový pařez. Všechno marné, s ním nehneš… Naděje, že i nerudný pařez zčervená a zvlhnou mu oči. Je v něm život, přes všechno vnější zdání, že není.

Protože, i ten pařez má kořen. Pod povrchem země není vidět, a přesto drží stabilitu a přijímá živiny.

Kristus přichází do světa, který je tupý jako pařez. Do světa, který je stále ještě držen zpříma a živen Boží láskou.

Z toho pařezu se něco smí stát! Kristus přináší změnu, která se mj projeví tak, že nuzní a pokorní budou souzeni podle práva!

Boží rozhodnutí dát naději tomuto světu nezastaví nikdo. Ani gauneři, kteří žijí, jako by byli všemohoucími stvořiteli světa. Bůh si s nimi ví rady.

Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. Žalm 85,10-11

Potkají se dobří přátelé. Milosrdenství a věrnost. A pak je ještě doženou spravedlnost s pokojem. Těm to chvíli trvalo, tak se radovali že se zase vidí, že si nejdřív museli dát pusu.

A k tomu všemu mumraji ještě ze země vyraší pravda.

Přicházejí období, kdy si generace za generací zvyká na to, že pravda raší pomalu nebo vůbec. Pak je to zlé.

Díky Bohu se objeví lidé, kteří se nebojí připomínat, že pravdy je málo a diskriminace hodně. Mají to těžké, protože pokud se vůbec nějakého uznání dočkají, tak s velkým zpožděním. Pan prezident Václav Havel. Věřím, že byl kamínkem pestré mozaiky Božích darů pro tento svět. Částečkou Božího boje o naplnění vidiny, kdy se potkají Milosrdenství a věrnost. Spravedlnost s pokojem je už už dohánějí a pravda už to nemůže vydržet a tak raší taky.

Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Mt 2,9-10

Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

Hvězda šla před mudrci. Šla dál a dál, pořád dál, až se zastavila. Tady to je. Tady, dole pode mnou se narodilo to dítě.

Mudrci se namáhají, vesmír přijal zvláštní opatření, aby hvězda mohla jít mimo vesmírný jízdní řád dál a dál, a zastavit se ve správném bodě.

Mudrci i vesmír vědí, že se stalo něco, co změní život od a do zet. Bůh se stal člověkem. Je to dobrá zpráva? Nebo špatná zpráva? Mudrci se zaradovali velkou radostí. Pro ně to byla dobrá zpráva. Svět už není sám! Bůh bydlí uprostřed lidí. Požehnání a milost a dobrá Boží vůle se rozprostírá nade všemi!

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: ‚Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.‘ Mt 2,16-18

Herodes se hvězdy bál. Změna! Jen to ne! Žádný řád a právo a spravedlnost nepotřebuji! Sám jsem tím vším plně a dostatečně.

Bál se, protože se narodil někdo mnohem mocnější než on! To pro Heroda nemůže dobře dopadnout. Ale ještě je vládcem. Ještě dává rozkazy. A tak dal rozkaz, aby povraždili všechny chlapce v Betlémě a okolí ve stáří do dvou let.

Ježíš ještě neřekl ani jedno srozumitelné slovo. Až lidi už od sebe odděluje jako ostrý meč. Na ty, kdo se na jeho vládu těší. A na ty, kdo se bojí, že o svou moc přijdou.

Cesta s narozeným nemluvnětem může hodně bolet. Ale končí u Boha. Lepší cesta není. Je dobře, že se narozením Krista otevřela! Haleluja!

Pane Ježíši Kriste, prosíme za ty, kdo o vánocích sami, nemocní, v sevření ducha či nemoci těla. Za ty, kdo budou slavit vánoci bez svých milých. Protože jsou daleko, nebo ve službě, nebo v nemocnicích, Domovech pro seniory, věznicích. K tobě voláme – Pane smiluj se.

Prosíme za ty, které nikdo neobdaruje, i za ty, kteří nemají koho obdarovat.

K tobě voláme – Pane smiluj se.

Prosíme za ty, kterým bude smutno bez těch, kdo v uplynulém roce a uplynulém čase zemřeli. Potěšuj je prosíme, naše slova na to nestačí.

K tobě voláme – Pane smiluj se.

Prosíme i za děti které se rodí na tento svět, i za jejich matky a otce.

Prosíme za ty kdo slábnou a umírají. Prosíme za ty, kdo o ně pečují.

K tobě voláme – Pane smiluj se.

Proměňuj nás svým Duchem tak, abychom uměli přát druhým dobré věci. Pokoj a smíření na zemi. Pane dej, aby světlo tvého odpuštění a slitování prozářilo všechny malé i velké temnoty našeho světa. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 29.12.2011 v rubrice Kázání.