Ohlášky – 6.2.2011

Čtení: Iz 40,12-25  |  Text: Mt 13,24-30  |  Písně: 549; 66; 433; 426; 678; 253  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 79/6  |  Sbírka: 2.664,-

 

 

Zemřel bratr Vladislav Řezanka z Dubiny ve věku nedožitých 85 let. Bratr Řezanka byl pravidelným účastníkem našich bohoslužeb. Pohřební rozloučení v kruhu rodiny se konalo v našem kostele v pátek. Pán nechť potěšuje zarmoucenou rodinu.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách bude věnována na SF našeho sboru.

 

V úterý ve 14 hodin se sejde na faře starší generace. Hostem bude Jan Řeháček a promluví na téma „Pardubice za Rakouska-Uherska a za první republiky“. Jste všichni zváni, nejen starší generace.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. Vykoná je bratr farář Jiří Doležal.

 

Všechna shromáždění v týdnu se konají jako obvykle.

 

Příští týden po bohoslužbách budou vepřové hody na faře. Můžete ochutnat a zakoupit. Výnos bude věnován na SF našeho sboru.

 

V úterý se sešlo staršovstvo a jednalo zejména o stavebních úpravách na faře, jejich finančním krytí, přípravě sborového shromáždění a sborového listu, volbě nového staršovstva, přípravě rozpočtu, a dalších věcech.

 

K volbě staršovstva: Staršovstvo zvolilo volební komisi, která volby připraví. Jsou v ní sestry Kabelová, Mandysová, Papoušková.

Vy prosíme navrhujte kandidáty. Lístky s jejich jmény vhazujte na lístku do krabice vzadu v kostele. Musí to být členové sboru starší 21 let. Můžete navrhnout jedno i více jmen. Počet není omezen.

Každý z navržených, bez ohledu na to zda jeho jméno bylo na jednom či více lístcích, dostane dopis s informací, že byl navržen a zda by je ochoten kandidovat. Samozřejmě každý, kdo dopis dostane, se může při svém rozmýšlení informovat, co a jak.

Volební komise pak sestaví kandidátní listinu z těch, kdo kandidaturu přijímají. Volit budeme 14 presbyterů. Kandidovat mohou všichni, kromě faráře, ten je členem staršovstva mocí svého úřadu. Kandidovat tedy mohou stávající presbyteři, kurátorka, i pastorační pracovnice.

Své návrhy vhazujte dnes a příští neděli.

 

v minulém týdnu jsme s díky obdrželi dary na SF ve výši 450,- 2x 500,- 2x 1.000,- 2.000,- a 2x 5.000,- celkem 15.450,- na bankovní účet jsme obdrželi pravidelnou platbu ve výši 200,- na SFondu je celkem k dnešku 426.032,-

 

U PQ je třeba zaplatit KJ a ČB- co nejdříve.

Zájemci o potvrzení darů – pište se na nástěnce. Vy dříve napsaní si potvrzení vyzvedněte.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme Vás všechny – hosty i domácí – na kávu a čaj na faru.

(Miluška pozvání na hody)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.02.2011 v rubrice Ohlášky.