Ohlášky 28. 5. 2017

Čtení: L 12, 13-21 Sbírka: 2.240,-
Text: Mt 19, 16-22 Účast: 65/10
Písně: 118, 118,2-8, 367, 638, 694, 636
Kazatel: Pavel Keřkovský

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru Pavlu Keřkovskému za službu při dnešních bohoslužbách. Bratr farář je odborný asistent na Evangelické teologické fakultě v Praze. V kazatelské stanici Horní Jelení bude mít ve 14 hodin přednášku na téma „Českobratrské navazování na luterskou reformaci“. Přednáška bude spojená také s výstavou knih o Martinu Lutherovi. Bude se promítat video z návštěvy kamionu k 500. výročí reformace v Praze a v dalších 19-ti zemích Evropy. Všichni jsme na tuto přednášku zváni. Kdo chcete jet, nemáte dopravu nebo naopak budete mít volné místo v autě, hlaste se u Pavla Rosy nebo se pište vzadu na nástěnku. Děkujeme.

Ve středu 24. 5. proběhla mimořádná schůze staršovstva. Této schůzi předcházelo osobní setkání členů staršovstva s farářkou Hanou Ducho, která sdělila své pochybnosti o tom, zda přijmout nabídku stát se farářkou v našem sboru. Důležité v konečném rozhodnutí pro ni bude i jak se náš sbor postaví k otázce hledání druhého faráře.

Vzhledem k této situaci se staršovstvo rozhodlo vedle Hany Ducho oslovit dalších 8 farářů s nabídkou, zda by měli zájem přijmout službu v pardubickém sboru. Součástí výzvy je i informace, že v našem sboru jsou vytvořena dvě farářská místa. Jména oslovených farářů budou sdělena po jejich odpovědi.

Poté přijde také na řadu řešení otázky, jakým způsobem bude pokryto období do nástupu řádného faráře. Jednou z možností je volba faráře na překlenovací období. Objevila se příležitost oslovit na přechodné období faráře Petra Chlápka z Vrchlabí. Tuto variantu muselo staršovstvo nakonec ze zásadních a důvěrných důvodů zamítnout.

Jako staršovstvo bereme vážně hledání faráře a snažíme se situaci aktivně řešit. Byla ustavena farářská komise, která se celou věcí zabývá a povede jednání s oslovenými faráři. Prosíme v tomto ohledu o důvěru a podporu ve Vašich modlitbách. V zájmu nás všech je, abychom našli nejlepší řešení celé situace a mohli se v brzké době radovat z nového faráře.

Sbírka z minulé neděle na podporu kmotrovství činí 2 873 Kč. Děkujeme

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině,

– v sobotu setkání kurátorů,

– v sobotu program pro děti s přespáním. Přihlásit je potřeba děti do středy.

– v neděli 4. června Svatodušní neděle – bohoslužby s VP, sbírka je celocírkevní, určená na práci Diakonie.

Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory je získají buď formou půjčky, nebo daru. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete dnes naposledy odevzdávat své dary nebo proti podpisu u Pavly Queisnerové. Náš sbor v loňském roce obdržel dar ve výši 100 000 Kč na opravy ve farářském bytě, před tím několikrát půjčku. Poslední splátku půjčky 60 000 Kč splácíme letos. Pro letošní rok máme přidělenu půjčku na stavbu v Hronovické ulici ve výši 1 500 000 Kč. V roce 2016 jsme vybrali přes 20 tisíc, letos zatím 7 tisíc korun.

V červnu se chystá několik akcí:

Ve čtvrtek 8.6 v 18 hodin tradiční setkání k ukončení pravidelné sborové práce

V pátek 9.6. Noc kostelů. V našem kostele je program 18-20 hodin s názvem Hrajeme a zpíváme s dětmi, který připravuje Hana Benešová

V neděli 11. června se koná v Čáslavi seniorátní setkání generací a pěveckých sborů. Program je vyvěšen na nástěnce. Je potřeba se hlásit do 4. června u Michala Brandy. Bude vypraven společný autobus. Na místě budou bohoslužby pro děti a dospělé, poslouží sestra farářka Radka Včelná. Ladislav Moravetz popovídá o připravovaném novém zpěvníku, paralelně bude připraven pro děti program. Po obědě bude vystoupení pěveckých sborů. Pro přihlášené je připraven oběd.

29. června si připomínáme 120. výročí slavnostního otevření kostela. Bude pořádán koncert Hany Medkové a Václava Uhlíře.

I v letošním roce se od 2. do 9. září bude konat pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři. Cena pobytu je 2 600 Kč. Organizátoři připravují zajímavý program. Přihlášky přijímá do 15. července Hana Capoušková.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.05.2017 v rubrice Ohlášky.