Ohlášky 17. 02. 2019

Čtení:   Sbírka:  
Text:   Účast:  
Písně:   VP:  
Kazate: Ladislav Beneš    

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při bohoslužbách.

Po skončení bohoslužeb bude krátká přestávka na kávu a čaj zde v kostele.

V 10.10  bude zahájena výstava Bůh miluje cizince.  Nejprve vyslechneme přednášku o práci s cizinci na Pardubicku a také jsme  zváni k rozhovoru nad touto problematikou.

Výstava potrvá do 28. února a v týdnu  bude  přístupná vždy v   pondělí, ve středu a v pátek od 10 do 12 a od 16 do 18 hodin. Děkujeme všem vám, kteří jste se přihlásili na službu při konání výstavy.

Sbírka příští neděli bude určena na celocírkevní sbírku na křesťanskou službu.

  1. farářka má příští týden dovolenou. V případě pohřbu ji zastupuje b.f. Dušan Ehmig z Dvakačovic.

V týdnu  nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

  • v úterý v 19 hodin bude zde v kostele ekumenické setkání s modlitbami a zpěvy z Taizé. Všichni jste zváni. Tato setkání se budou konat pravidelně, každé třetí úterý v měsíci. Pozvali jsme také bratry a sestry z ekumeny, budeme rádi, když se tato setkání stanou ekumenickými.
  • ve středu v 9.30 se sejdou maminky s malými dětmi na faře
  • ve čtvrtek

– budou v 15 hodin bohoslužby v DPS na Dubině

– a v 18 hodin biblická hodina, povede b. Jiří Doležal

Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2018 pište se vzadu na nástěnce na papír. Kdo jste se již zapsali, můžete si připravené potvrzení vyzvednout.

Je třeba uhradit předplatné na r. 2019 za Českého bratra – 350 Kč  a Kostnické jiskry – 592 Kč.

Ve středu mělo řádnou schůzi staršovstvo. Kurátorem byl zvolen bratr Milan Chyba. Blahopřejeme mu ke zvolení a přejeme mu do této služby sílu, moudrost a požehnání do Pána Boha.

Staršovstvo dále řešilo potřebné organizační záležitosti, schválilo hospodaření sboru za rok 2018, zabývalo se přípravou akcí, které se budou konat v jarních měsících.

Podařilo se získat finance ze seniorátního mikroprojetku, které využijeme na nákup digitálního piana, tzv. clavinovy do našeho sboru. Těšíme se na nové možnosti hudební produkce v našem sboru díky tomuto nástroji. Děkujeme Ondřejovi Srbovi za ochotu vypracovat žádost o grant.

Staršovstvo rozhodlo, že podpoříme sbírku na fond Compaternitas, který organizuje finanční podporu pěti dětí Mosteckých po zemřelém faráři Aleši Mosteckém. Schválili jsme částku 25 tis. Kč. 15 tis. Kč odešleme ihned ze sborových prostředků. Prosíme Vás, abyste se ke sbírce přidali. Dary je možné dát do pokladničky vzadu v kostele, zaslat na sborový účet nebo v hotovosti proti dokladu.

Staršovstvo také rozhodlo o podpoření sbírky na nové auto pro bratra faráře Jana Plecháčka z Heřmanova Městce, který měl vážnou autonehodu. Přispějeme částkou 15 tis. Kč ze sborových prostředků.

Staršovstvo se rozhodlo pokračovat v kmotrovství a podpoří na dobu pěti let šestiletou dívku Jaroslavu Žuň z Ukrajiny, která má vážné zdravotní problémy, vyžaduje opakované navštěvování léčebných lázní a její rodina se potýká s chudobou. Sbor bude posílat každoročně rodině dívky 15.000 Kč po dobu funkčího období stávajícího staršovstva, tedy do r. 2023.

Sdělujeme, že výroční sborové shromáždění se bude konat 24. března a sborová oslava 90. narozenin bratra faráře Jiřího Doležala bude v neděli 19. května 2019.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.02.2019 v rubrice Ohlášky.