Ohlášky 14. 5. 2017

Čtení: J 10,1-16 Sbírka: 2.330,-
Text: Účast: 69/10
Písně: 98; 397 1-6,12-13; 482; 634; 583; 452
Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Vítáme ve shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Děkujeme administrátorce Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond činila 1 247 Kč. Děkujeme.

Ve středu se sešlo staršovstvo, které na své schůzi projednalo:

–        Předání funkce kurátora a rozdělení prací mezi kurátora a místokurátora

–        Zajištění běžného provozu sboru

–        Sborový život byl rozdělen do 13 oblastí a každou si vzal na starost jeden presbyter

–        Byly ustanoveny 3 komise jako poradní orgán staršovstva a předloženy návrhy jejich statutů

–        Strategická komise

–        Hospodářská komise

–        Finanční komise

–        Byl ustanoven tým pro jednání s farářkou Hanou Duchu o náplni její práci po jejím nástupu do sboru

–        Staršovstvo bude na mimořádné schůzi 24. 5. projednávat 2. faráře sboru, statuty komisí a další body, které nestihlo projednat, tak, aby do prázdnin byly učiněny všechny kroky, nutné pro zdárné fungování sboru

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

–        Ve středu v 9,30 na faře maminky s dětmi

–        Ve čtvrtek v 15.30 hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

Příští neděli 21. května se bude v rámci bohoslužeb konat instalace nového staršovstva. Naším hostem bude senior Jakub Keller. Zveme všechny členy našeho sboru k hojné účasti v tento slavnostní den. Po bohoslužbách bude fotografování a presbyteři s rodinnými příslušníky budou mít společný oběd v Zelené žábě.

V průběhu měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve celocírkevní sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory je získají buď formou půjčky, nebo daru. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dar nebo proti podpisu u Pavly Queisnerové. Náš sbor v loňském roce obdržel dar ve výši 100 000 Kč na opravy ve farářském bytě, před tím několikrát půjčku. Poslední splátku půjčky 60 000 Kč splácíme letos. Pro letošní rok máme přidělenu půjčku na stavbu v Hronovické ulici ve výši 1 500 000 Kč.

Ve dnech 18. až 20. května se v Praze koná 3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické.

V neděli 28. května bude hostem na naší kazatelně bratr farář Pavel Keřkovský, odborný asistent na Evangelické teologické fakultě v Praze. V kazatelské stanici Horní Jelení bude mít ve 14 hodin přednášku na téma „Českobratrské navazování na luterskou reformaci“. Přednáška bude spojená také s výstavou knih o Martinu Lutherovi, bude se promítat video z návštěvy kamionu k 500. výročí reformace v Praze a v dalších 19-ti zemích Evropy. Všichni jsme na tuto přednášku zváni. Kdo chcete jet, nemáte dopravu nebo naopak budete mít volné místo v autě, hlaste se u Pavla Rosy nebo se pište vzadu na nástěnku.

11. června se koná v Čáslavi seniorátní setkání generací a pěveckých sborů. Program je vyvěšen na nástěnce, je potřeba se hlásit do 4. června u Michala Brandy. Bude vypraven společný autobus.

I v letošním roce se od 2. do 9. září bude konat pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři. Cena pobytu 2 600 Kč. Organizátoři připravují zajímavý program. Přihlášky přijímá do 15. července Hana Capoušková.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.05.2017 v rubrice Ohlášky.