Ohlášky 12. 11. 2017

Čtení: Deuteronomium (5.Mojž.)6, 1-9 Sbírka:
Text: Mk 12, 28 – 34 Účast:
Písně: 111, 161, 152, 379, 635, 582
Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme sestře farářce Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

Ve středu mělo svoji řádnou schůzi staršovstvo. Projednávaly se provozní záležitosti sboru a hodnotily se uplynulé akce jako sborový den ke 120. výročí postavení našeho kostela či dětské bohoslužby s Hanou Ducho. Důkladně se projednal se návrh rozpočtu na rok 2018. Zahájily se konkrétní kroky k přípravě volby Hany Ducho jako farářky našeho sboru. v březnu 2018. Poklady budou zpracovány do příští schůze staršovstva.

Včera v Chrudimi proběhl konvent našeho seniorátu. Zmiňujeme tato rozhodnutí:

– Byly schváleny církevní repartice (náš sbor ve výši 79 500 Kč, za seniorát 681 200 Kč)

– Projednány návrhy synodní rady:

– Nebyl schválen návrh na rozšíření synodu o 3 kandidáty za Diakonii

– Byl schválen návrh na změnu organizování pastýřských rad

– Byl schválen návrh na úpravu kazatelského reverzu

– Byly schváleny návrhy textů modlitby Páně a vyznání víry do nového zpěvníku

– Nebyl schválen návrh na změnu názvu naší církve

– Byly schváleny změny stanov seniorátního fondu solidarity, aby bylo pro sbory snazší čerpat jeho prostředky

– Projednány a schváleny zprávy a hospodaření seniorátu

– Na návrh seniorátního výboru rozhodnuto o zahájení jednání o sloučení se sousedním sborem nebo zániku sboru ve Chvaleticích

I letos chceme podpořit práci v lozickém sboru. Své dary můžete odevzdávat do pokladničky (domečku) vzadu v kostele nebo proti příjmovému dokladu. Děkujeme.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

– V úterý ve 14.00 se na faře sejde starší generace. Hostem bude paní Karla Jará, která bude mít přenášku o sv. Václavu a sv. Ludmile

– Ve čtvrtek se konají:

– v 15.00 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

– v 18.00 hodin biblická hodina – br. farář Doležal vykládá knihu proroka Ezechiele

Příští neděli 19. listopadu bude naším hostem na kazatelně br. Gerhard Reininghaus z ekumenického oddělení naší církve z Prahy a budeme slavit 500. let reformace. Odpoledne v 16 hodin začne vernisáž výstavy Reformace v českých zemích, která bude v našem kostele umístěna do 9. prosince. Tato výstava je putovní, byla vystavena v celé řadě míst naší republiky. Jejím autorem je Německé kulturní fórum pro střední a východní Evropu, k nám dorazí z Německa a putuje dále do Dvakačovic. Vernisáž zahájí Oliver Engelhardt, vedoucí oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy naší církve. Po vernisáži bude následovat přednáška PhDr. Vítězslava Prchala z Univerzity Pardubice na téma „Martin Luther v politickém a kulturním kontextu střední Evropy“. Vzadu v kostele jsou plakáty, které si můžete vzít a roznést ve svém okolí.

Vzadu na lavici je připraven k vyzvednutí sborový dopis, pozvánka na adventní a vánoční shromáždění. Prosíme vás, kdo dopisy roznášíte, abyste si je vyzvedli.

Rukodělný kruh pořádá i letos v adventu dobročinný bazar, který bude zahájen 1. adventní neděli 3. prosince. Dary do adventního bazaru můžete přinášet do konce listopadu. Budou se shromažďovat vzadu v kostele před místností pro děti. Přivítáme výrobky pletené, háčkované, šité, z papíru, textilu, keramiky, dřeva a jiných materiálů, a také zpracované plody z vlastních zdrojů – marmelády, med, sušené houby, křížaly, domácí nudle, nápoje apod. Zároveň prosíme o pomoc při přípravě bazaru, která se uskuteční v sobotu 2. prosince od 18 h.

Rádi bychom také pokračovali v tradici připravení vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi v nouzi. Tyto balíčky připravujeme ve spolupráci s ostatními sbory v ekumeně i s našimi okolními sbory. Příští neděli bude připraven letáček s bližšími informacemi.

Po bohoslužbách si můžete zakoupit příručku Na každý den a Evangelický kalendář na rok 2018 – každá publikace stojí 110 Kč.

Dále si zakupujte nástěnný Kalendář na rok 2018, almanach a tašku s motivy výročí 120 let postavení kostela v sadě za 150 Kč. Prodávat se budou vpředu v kostele.

Na skle místnosti pro děti je nabídka vánočních dárků ze střediska Diakonie Rolnička Soběslav. Výrobky si můžete objednat – napsat se do objednávkového listu.

Dnes po skončení bohoslužeb se sejdou všichni herci, kteří budou účinkovat ve vánoční hře. Dostanou svůj scénář a instrukce. Od příští neděle budou probíhat po skončení Bohoslužeb pravidelné zkoušky divadla.

Vítáme v našem shromáždění hosty a všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.11.2017 v rubrice Ohlášky.