Modlitba 51. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin, že Hospodin vzhlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti, aby na Sionu vyprávěli o Hospodinově jménu. Žalm 102, 19-22a Náš Bože a Otče, přiblížily se vánoce. Národy čekají, lidé čekají, my čekáme, že vzejde světlo ve tmách. Pastýře ozářilo veliké světlo. Ať i nás ozáří světlo tvého spasení. Pane Ježíši, ty jsi světlo světa. Smiluj se nad dnešním světem, který v temnotách chodí. Zažehni světlo v našich srdcích i příbytcích. Zažehni světlo radosti a naděje v našich shromážděních, v nemocnicích a domovech seniorů, ve věznicích i v parlamentech … Z pohanských temnot za tebou přišli mudrci. Z těch, kteří jsou daleko od tebe, jsi i dnes stvoř lid, který se ti bude klanět a bude tě chválit. Dopřej nám, abychom s množstvím nebeských zástupů i my mohli zazpívat: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení!“ Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 19.12.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.