Modlitba 50. týden 2013

zmenš (2)Jiří Doležal, farář

Vyslechnu, co promluví Bůh, Hospodin … Ano, Hospodinova spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva … Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. Ž 85; 9a,10,12

Hospodine, promluv, ať máme jistotu, že jsi blízko a že nás chceš a můžeš zachránit ze všeho, nač jsme my slabí. Oslavujeme tě, že tvou slávu smíme spatřovat v Tom, který je plný milosti a pravdy. Pán Ježíš nám dává odvahu, abychom ze všech svých smutků a starostí a vin vyhlíželi k tobě. V tobě je jediná naše naděje. Ty víš, jak jsme malomyslní a bezmocní. Ani sami sebe, ani své nejbližší okolí nedokážeme změnit. Podléháme sklíčenosti a pohodlnosti. Pane Ježíši, táhni nás za sebou, táhni nás k Otci, táhni nás ke všem strádajícím. Ať jsme i v letošní adventní čas svědky toho, že sláva na výsostech patří Bohu a že se i na naší zemi šíří pokoj. Promluv, Hospodine, ať se zaradují všechna zarmoucená srdce, ať vyraší pravda a spravedlnost z nebe ať naplní všechnu zem. Přijď, Pane Ježíši! Přijď brzy. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.12.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.