Modlitba 49. týden 2013

zmenš (6)Jiří Doležal, farář

Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Žalm 97,11-12

Pane Bože, noci se prodlužují, světla ubývá. Oslavujeme tě, že ty už jsi zasel světlo i radost. Tvé království, vláda tvé lásky už přišla. Chválíme tě za advent, za příchod tvého milého Syna, našeho Pána a Spasitele světa. Dej, ať všechen lid bydlící v temnostech uzří světlo veliké. Tisíce svíček a všechna reklamní paráda neodstraní prázdnotu, kterou trpí dnešní zástupy. Povzbuzuj nás, abychom doma i v našich shromážděních vesele zpívali adventní písně a šířili radost. Posiluj nás, abychom dobrými skutky lásky pomáhali a sloužili tam, kde je třeba. My všechny temnoty neodstraníme. Ale prosíme tě, pomáhej nám činit, co učinit můžeme. Přimlouváme se za nemocné doma i v nemocnicích; ať i k nim pronikne tvé světlo a tvá radost; i do domovů důchodců, i do azylových domovů, i do věznic i pod mosty… Přijdiž, Pane Ježíši! Přijď brzy. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.12.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.