Modlitba 49. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Nikdy se tě nespustíme, Hospodine, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvé jméno. Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž nám svou jasnou tvář a budeme zachráněni. Ž 80,19-20 Dobrý Bože, už hoří další svíčka. Prožíváme advent. Rok se sklání rychlými kroky. Chlad a temnoty ovívají naše obličeje. Ty však k nám přicházíš. Tvé světlo svítí v našich temnotách. Prosíme tě: otevři dveře, zvedni brány. Otevři uzavřené komůrky našich srdcí. Zahřej nás svou blízkostí. Zažeň všechnu tíži, těžké myšlenky, smutek nad ztracenými časy a možnostmi. Sejmi tlak z našich šíjí, všechny ty mnohé úvahy a úkoly, které nás drtí, všechno, co nebylo v minulých dnech dobré a co nás od tebe vzdalovalo. Dopřej nám nově a čerstvě slyšet tvé evangelium, abychom zase mohli zpívat, abychom se mohli modlit a přimlouvat. Přimlouváme se nyní za všechny, kteří z posledních sil zápasí o věrnost a poslušnost. Modlíme se za ty, kteří se vzdalují; za ty, kteří se už vzdálili. My už o nich ani nevíme. Ty o nich víš. Ty jsi, Pane, naše síla, naše píseň, naše spasení. Obnov nás, ukaž nám svou jasnou tvář a budeme zachráněni. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 05.12.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.