Modlitba 43. týden 2013

Farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Hospodine, slyš mou modlitbu… Nevcházej v soud se svým služebníkem … Jsem skleslý na duchu … Připomínám si dávné dny… přemýšlím o činech tvých rukou…Má duše po tobě žízní jako vypráhlá země…Dej mi poznat cestu, po níž mám jít… Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Ž 143;1,2,4-6,8,10.

Hospodine, můj Bože a Otče! Já tě potřebuju. Jako žalmista i já po tobě toužím, jako země vypráhlá touží po vodě. Já vím, že nemám právo před tebe předstoupit, s tebou mluvit a svěřovat ti, co mě trápí, za co se stydím, čeho se bojím… Ve svých úzkostech se však rozpomínám na to, co vypráví bible (Iz 63,7-14), co jsi činil svému lidu, když nebylo pomocníka; jak jsi je prováděl mořem a vytrhoval z propastných tůní; jak jsi odpouštěl provinilým, jak jsi vysvobozoval posedlé démony… Připomínám si, jak jsi i mě prokazoval přemnohá dobrodiní… Já jsem tě vždy znovu neposlouchal a na tebe nedbal, a přesto jsi mě neopustil, pozvedal jsi mě, trpělivě jsi mě snášel po všechny mé dny… Vyslyš mě, prosím, povzbuď mě, abych se nebál. K tobě se upínám. Nauč mě činit tvou vůli. Veď a doveď mě… Ujišťuj mě: „Neboj se, já jsem ten první i poslední a mám klíče pekla i smrti“ (Zj 1,18).

A přijmi ještě mé přímluvy, když tě prosím za všechny kazatele, aby nám připomínali tvé milosrdenství a vyvyšovali jméno Ježíše Krista. V těchto dnech tě prosím za papeže Františka a limburského biskupa, aby nezakopli o hrudu zlata a nenadělali ostudu po celé Evropě. Ať tvůj dobrý duch nás všechny křesťany vodí jako po rovné zemi, ať jsme světlo světa, aby ti, kteří tě začínají hledat, viděli naše skutky dobré a slavili tebe, Otce našeho v nebesích. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 22.10.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.