Modlitba 29. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Hospodinova tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost jim uvádí svou smlouvu. .. Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí, Hospodine. Ž 25; 14,17 Hospodine, jak nesmírná je tvá dobrotivost! I když si toho nejsme vědomi, i když ti neděkujeme, ty nám prokazuješ dobrodiní ve dnech dobrých i zlých. Neopouštíš nás, když nás opouštějí naše síly, ani když nás opouštějí ti, na které jsme se spoléhali. Potěšovals naše sklíčené srdce, když přibývalo soužení. Za to ti nyní děkujeme. – Prosíme tě za ty, kdo se bojí a kdo o tobě a tvé lásce nevědí. Uveď jim v známost svou lásku, svého Syna a Spasitele světa, Ježíše Krista. Hospodine, je čas slitovat se nad chřadnoucím Sionem (Ž 102,14). Je čas slitovat se nad národy dnešního světa. Požehnej , Pane, všude poctivou práci a postav se do cesty všem, kdo se prosazují lstí a násilím a jdou bezohledně za svým obohacováním. Osvobozuj nás od špatných nálad a čiň nás lidmi vděčnými a spokojenými. Posiluj naši víru, lásku i naději a pak nás veď, kam ty sám chceš. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 20.07.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.