Modlitba 22. týden 2012

Vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Toto praví Hospodin, který tě učinil: Neboj se, Jákobe, můj služebníku. Já vyleji vody v místa zprahlá žízní …Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo … porostou jako topoly při tekutých vodách. (Iz 44,2-4)

Hospodine, náš Bože a Otče! Děkujeme ti, že vidíš místa zprahlá žízní. Vidíš všechnu vyprahlost našich srdcí a životů, našich sborů a církví. Kolik nudy a rozmrzelosti je mezi námi! Neradujeme se, ale naříkáme. Nejásáme, ale kritizujeme. Přemáhá nás únava, jsme pohodlní a málo vynalézaví tam, kde je třeba hledat a razit nové cesty. Bože, smiluj se nad námi! Splň nám svá zaslíbení a sešli svého Ducha. Jím nás probuď a obživ, posilni a naplň. Duchu svatý, obdař nás odvahou k nové iniciativě. Dej nám odvahu opouštět vše, co se přežilo. Pomoz, abychom nepohrdali dnem malých začátků. Povzbuď nás, abychom se angažovali tam, kde se do služby nikdo nehlásí. Duchu svatý, obdař nás charismaty, která potřebujeme.

Přijď, dešti nebeský! Přijď, vodo života! Přijď, pokoji duše! Přijď plameni lásky! Přijď studně radosti! Přijď, Duchu stvořiteli! Bože Otče, Bože Synu, pošli potoky svého Ducha na všechny vypráhlé pustiny! Amen. (srov. Evang. zpěvník, píseň 372)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.05.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.