Modlitba 21. týden 2014

IMG_0330Farář Jiří Doležal

Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme skálu své spásy…Hospodin je veliký Bůh, je velký Král nad všemi bohy. On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu…Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase…           Ž 95,1-7

Hospodine, ty jsi nesrovnatelně vyšší než ti, co na našem světě stojí na vrcholu slávy, moci a bohatství. Ty jsi vyšší než ti, které tady všichni obdivují, nebo se jich bojí. Proto tě se vším tvým lidem i já chválím a oslavuji. Odpusť mi, že se na tebe nedokážu vždycky spoléhat a tebe jako nejvyšší autoritu respektovat. Ty jsi skálou našeho spasení. Nedokážu to vyjádřit lépe než žalmista.

Přijmi nyní, prosím, mé přímluvy, když myslím na všechen tvůj rozptýlený a chatrný lid uprostřed našeho národa. Jako dobrý pastýř nás voď a shromažďuj.  Svým svatým Duchem nám dnešním křesťanům pomáhej, abychom aspoň trochu byli světlem světa a solí země. – Přimlouvám se za všechny své milé, blízké i vzdálené. Zvláště prosím za ty, kdo ztrácejí víru a vzdalují se od tebe. Naplň, Hospodine, známostí svou všechnu zemi. Ty jsi skála našeho spasení. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.05.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.