Modlitba, 20. týden 2013

DSC_0133farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Pojďte, slyšte, bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Svými ústy jsem volával k němu… Bůh slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost. Požehnán buď Bůh … že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel (Ž 66; 16,19-20).

Bože, náš Otče, ty čekáš na naše modlitby. My však často ani nevíme, zač tě máme prosit, jak by náleželo. Pomoz svým svatým Duchem naší slabosti a nauč nás modlit se. Pomoz, abychom se uprostřed všech starostí a shonu dovedli zastavit a ztišit, abychom otvírali bibli a naslouchali tomu, co nám ty chceš povědět. A tak v nás probouzej živou víru a vděčnou lásku. Občerstvi naši naději, abychom nepodléhali mrzutosti a sklíčenosti. Pane Ježíši, uč nás své tichosti a pokoře. A pomoz nám napravovat, co jsme pokazili svou domýšlivostí a svým sebevědomím.

A nyní se u tebe, Pane, přimlouváme za všechny křesťany na světě, kteří jsou pro svou víru utiskováni, Prosíme za ty, kdo usilují o jednotu tvého rozděleného lidu. Vyzbrojuj odvahou, vynalézavostí a vytrvalostí ty, kdo usilují vnést světlo tvé lásky i do veřejného života, i do politiky, i do mezinárodní politiky. – A vylej svého Ducha na vyprahlé pustiny národů, které tě znaly a už zase neznají. – Do tvé moci a pevné ochrany, Pane, poroučíme sebe, všechny své milé, blízké i vzdálené. Nedovol žádnému pokušení odtrhnout nás od tebe. Na tebe očekáváme. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 13.05.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.