Modlitba 20. týden 2012

Vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Výrok Hospodinův mému Pánu: „Zasedni po mé pravici!“ (Ž 110,1) Hospodin kraluje! … Pevně je založen svět, nic jím neotřese. Tvůj trůn pevně stojí odedávna … Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské, je vznešenější Hospodin na výšině. Ž 93

Bože, ty jsi toho, který dobrovolně podstoupil smrt za hřích světa, posadil na trůn po své pravici a svěřil jsi mu vládu nade vším. Pane Ježíši, ty ses ponížil, stal ses služebníkem všech. Proto jsi povýšen na úroveň Boha všemohoucího, věčného a nade vše milosrdného. Nic proti tomu nezmůže hukot mohutných vodstev, tvou vládu nesvrhnou vznosné příboje mořské. Tvou vládu nezvrátí žádné supervelmoci ani žádní diktátoři. Přijmi nás, když k tobě přicházíme ustrašení a prosíme: Zbav moci všechny zlé mocnosti, které ohrožují náš život a náš svět. Zasaď se o to, aby se tvé evangelium svobodně šířilo ke všem, kteří je dosud neslyšeli. Veď svou moudrostí všechny, kdo pracují ve vědě a technice, v ekonomii a politice, aby přemáhali svou touhu po kariéře a bohatství a zasazovali se o mír a spravedlnost a bezpečnost pro všechny lidi a národy. Ještě se u tebe přimlouváme za ty, kdo jsou přesvědčeni, že pro ně je nebe zavřené; i za ty, kdo nenacházejí odpovědi na otázky, které je trýzní. Smilovávej se, Pane nad těmi, kdo se hroutí pod tíhou či prázdnotou života. A těm, kdo jsou zahleděni jen do minulosti, otevři pohled naděje do budoucnosti, aby spolu s námi už nyní spatřovali vítězný příchod tvého království pokoje, lásky a radosti. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 14.05.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.