Modlitba 2. týden 2013

DSC_5163farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Hlahol Hospodinu celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Ž 100

Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi nám otevřel cestu k Otci. Ty jsi Kriste ta cesta. – Vyznáváme na sebe, že často naříkáme, když nemáme všechno, co bychom chtěli. a nejsme dost vděčni za to, že nás nepostihuješ, jak bychom si to zasloužili. Buď nám milostiv a odpusť nám. Pomáhej nám, aby nám účast na bohoslužbách nebyla přikázanou a nudnou povinností, ale chvílí veliké radosti. Prosíme tě za náš sbor. Otevři nám oči, abychom viděli, čím vším nás v něm obdarováváš. Dobrořečíme ti, Pane, že za tebou smíme přicházet v jistotě, že jsi uprostřed nás, jako náš dobrý pastýř. Ujisti nás, že jsi s námi i v temných údolích našich starostí a úzkostí. Dej nám sílu, abychom stačili na úkoly, před které nás postavíš. Dej nám odvahu vydat se po cestách, po nichž jsme dosud nekráčeli ani my, ani otcové naši. A dávej nám trpělivost, abychom i v temnotách, které nás zase obklopí, dovedli očekávat na nová svítání.

Prosíme tě ještě za všechny postižené; za všechny, kterým už ani léky ani lékaři nemohou pomoci. Prosíme za všechny, kteří se nedovedou modlit; i za ty, kteří pochybují o tom, že jejich modlitby slyšíš. Modlíme se za ty, kteří se o tobě a tvé lásce pokoušejí mluvit se svými milými a kteří narážejí na lhostejnost a nezájem. Pane, smiluj se.

Nedovedeme to lépe povědět než žalmista:

Vzdáváme ti chválu a dobrořečíme ti, Hospodine, neboť jsi dobrý a tvé milosrdenství je věčné. Na tvou věrnost se smíme spolehnout i v tomto roce. Ó, jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine! (Ž 31,20). Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 07.01.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.