Modlitba 18. týden 2012

Vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují! Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. Ž 66; 5,7-9

Hospodine, náš Bože, náš milý nebeský Otče! Předstupujeme před tebe a chválíme tě: jak nesmírná je tvá moc a dobrotivost! Přicházíme však k tobě i se svými pochybnostmi a s neklidem ve svém nitru. Ujisti nás, že jsi ukřižovaného Ježíše Krista vzkřísil z mrtvých a že vládneš věčně. I nás zachováváš při životu, nedopouštíš, aby nám uklouzly nohy. Za to ti děkujeme. Pomoz nám, abychom uprostřed všeho chaosu a bouření národů věřili ve vítězství tvého království a jeho příchod již nyní s plésáním oslavovali. Poroučíme ti všechny přepracované a unavené; všechny, kteří se zasazují o spravedlnost pro odstrčené a bezbranné. Se všemi tvými zástupy i my voláme: hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, slávu i dobrořečení. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 01.05.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.