Modlitba, 18. týden 2011

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Hospodin s námi učinil veliké věci, radovali jsme se. Žalm 126,3 Hospodine, náš Bože a Otče! Veliké je tvé milosrdenství, jež nepomíjí; tvé slitování nekončí, ale obnovuje se každého jitra. Tvá věrnost je neskonalá. Ty jsi vzkřísil našeho Pána, Ježíše Krista z mrtvých a do našich srdcí jsi vložil živou naději. Pomoz nám, abychom tuto naději nevzdávali, když se hned neplní naše prosby. Zmocňuje se nás duchovní únava a netečnost. Rádi bychom se radovali z nových , velikých věcí, ale trápí nás naše bezmocnost. Obnovuj proto naši naději, abychom od tebe nepřestávali veliké věci očekávat i tehdy, když se rozmáhá zlo a my mu nedokážeme vzdorovat. Prosíme za křesťany v našem národě, aby dovedli o Kristu vydávat jasné svědectví všem hledajícím. Dej, abychom byli radostnými křesťany. Smilovávej se nad všemi zarmoucenými a truchlícími. Pozvedni klesající, hledej ztracené. Obnov tvář vší země. Přijď království tvé. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.05.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.