Modlitba, 14. týden 2013

farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti…. Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých… Zvednu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo (Ž 116; 3,8-9,13).

Pane Ježíši, tebe za nás ovinuly provazy smrti, přepadly tě úzkosti podsvětí, ty jsi byl opuštěn lidmi i Bohem. Děkujeme ti za to, že jsi to všechno za nás podstoupil, abys nás ubránil před smrtí, abychom už nemuseli upadat do strachu a beznaděje. A až se nám zase bude zdát, že síly zla nabývají převahy, až se náš svět zase bude měnit v peklo bezpráví a násilí, ujisti nás, že se žádným temným mocnostem nepodaří zvrátit kalich spásy, kterou jsi pro nás vydobyl. A až si zase budeme myslet, že nám nezbývají než oči pro pláč, otvírej naší ochabující naději výhled k tvému konečnému vítězství, kdy setřeš všelikou slzu z našich očí. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal!

A nyní se u tebe, náš milostiplný Pane, přimlouváme za všechny, kdo jsou trýzněni depresemi, za všechny, kdo už vzdávají i modlitby. Modlíme se za přepracované i za ty, kdo se bojí, že ztratí práci i za ty, kdo už ji ztratili. Prosíme za ustarané, za dlužené, za ty, jimž hrozí exekuce. Pane, smiluj se. Přimlouváme se za odsouzené a uvězněné; za nemocné a nevyléčitelně choré; za ty, kterým se rozpadá manželství a rodina. Modlíme se za děti bez lásky, za staré a osamělé. Pomoz nám, Pane, abychom si velikonoční radost a naději nesli do svých všedních dnů. „Ty, Pane, můžeš učinit nadevšecko víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Tobě samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků.“ (Ef 3,20n). Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 03.04.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.