Modlitba, 13. týden 2013

farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy!… Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech… Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se to skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. (Ž 118; 15,17,22-24).

Spolu se všemi tvými zástupy tě, Hospodine, i my oslavujeme za veliký skutek tvého milosrdenství. Tvůj velikonoční div nás naplňuje úžasem. My stavíme na moci a slávě a bohatství. A ty jsi za základ svého díla spásy postavil toho, který se z lásky k nám vzdal všeho – i svého života. Ty jsi toho námi opuštěného a zavrženého vyvolil, aby se stal Spasitelem světa. Proto až podnes zní plesání ze stanů spravedlivých.

Přijmi nás nyní, když se přimlouváme za všechny, kteří jsou v koncích se svými silami, kterým už my pomoci nemůžeme, pro které už nemáme naději. Dej, ať světlo vzkříšeného Krista pronikne do všech malých i velkých temnot dnešního světa. Ať světlo Kristova vzkříšení pronikne do všech temnot našich milých, blízkých i vzdálených. Dej, ať světlo Kristova vzkříšení pronikne i do světa politiky, do všech krizí a zmatků, které ohrožují národy. Dopřej nám i všem, kteří spolu s námi slaví letošní velikonoce, abychom se navzdory všemu, co nás trápí a co nedokážeme změnit, směli radovat z Kristova vítězství. Ty jsi, náš Pane, přemohl moc smrti, tvé světlo vzchází v temnotách a žádné temnoty už je nepřemohou. I z našich příbytků zní plesání nad tvou spásou. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 26.03.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.