Modlitba 10. týden 2014

IMG_0609napsal farář Jiří Doležal

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá nepravosti… Proto se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením … Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plésejte všichni, kdo máte přímé srdce (Ž 32,1-2a, 6-7a,11).

Hospodine, slyš mou modlitbu. Ty jsi věrný Bůh. Proto u tebe hledám pomoc. Neobstojím, jestliže budeš přihlížet ke všemu, v čem jsem selhal. Nemám, čím bych se obhájil. Jestliže mě nepřijmeš takového, jaký jsem, nevím, kde skončím. Bojím se na to myslet. Kde je pro mě světlo uprostřed mých temnot? Kdo se mě zastane? Kdo mi pomůže? – Pane Ježíši, ty jsi slíbil, že od sebe nezaženeš nikoho, kdo k tobě přijde (Jan 6,37).Ty jsi má jediná naděje. Jako žena syrofenická volám i já: „Smiluj se nade mnou, Pane!“ (Mat 15,22). A spolu s tvými prvními učedníky, kteří se báli, že zahynou, i já volám: „Zachraň mě!“ (Mat 8,24). Já nemám více víry než ti malověrní učedníci (Mat 8,24nn). Ty však se ujímáš pochybujících a zachraňuješ tonoucí. Na tebe očekávám. Ty jsi můj Pán, Pán nade všechny mocný a nejvýš milosrdný. Nikdo od tebe není tak daleko, abys jej nemohl vysvobodit. Přijmi mou přímluvu, když se modlím za všechny, kteří tě začínají hledat. A dej se nalézt i těm, kteří tě dosud vůbec nehledají (Iz 65,1). A slituj se nad dnešními zástupy vyčerpanými, hladovými, bloudícími. Ty jsi přece Spasitel světa (J 4,42)!. Z Tebe, Hospodine, se radujeme a jásáme. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.03.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.