Modlitba 1. týden 2013

modlitba-dietatafarář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Hospodin kraluje. Oděl se důstojností. Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti … Tvá svědectví jsou naprosto věrná. Tvému domu přísluší svatost do nejdelších dnů, Hospodine! Ž 93,1-2.5

Hospodine, tvá vláda se nemění jako počasí ani jako roční období. Nemění se ani jako politické režimy. – Na tvá svědectví, na tvé slovo se smíme spolehnout. Na sebe – ani na svou víru – se spolehnout nemůžeme. Naše víra by už dávno selhala, kdyby ses ty, Pane Ježíši, za nás nepřimlouval. – Ač tvou vládu sami sobě ani světu dokázat nemůžeme, přece „tvůj trůn pevně stojí odedávna“. Naše víra kolísá, bojíme se, když myslíme na budoucnost našich sborů a církve uprostřed národa a světa, který tě ignoruje.

Všichni upadáme do nejistoty, když jsme svědky toho, jak padá, co bylo jisté v politice a ekonomii … Ujisti nás, Bože, že vláda, kterou jsi svěřil Ježíši Kristu, trvá, i když zaniká křesťanská Evropa a křesťanská kultura. „Tvému domu přísluší svatost do nejdelších dnů“. Ty jsi věčný, jen ty jsi spolehlivý, Hospodine!

A ještě tě prosíme, milostiplný Bože, – to nemůžeme zapomenout – odpusť nám, co jsme v tomto roce nedokázali napravit a co už asi nenapravíme.

Přijmi nyní naše přímluvy: Prosíme za všechny, kteří zápasí s pochybnostmi; přimlouváme se za kazatele a presbytery, které trápí, že nestačí na své úkoly. Ujisti je, že jejich práce není marná v Pánu. Prosíme za rodiče, které trápí, že se od víry vzdalují jejich děti. Ach, náš Pane milý, pomoz nám, abychom uprostřed všech těchto obav a starostí měli jistotu, že „tvůj trůn stojí pevně odedávna“. – Buď, Bože, blízko všem nemocným, všem nevyléčitelně nemocným; všem zarmouceným a osamoceným, kteří si už nevědí rady se svým životem. Buď blízko těm, k nimž se blíží umírání a smrt. – Naplň radostí a nadějí naše srdce a všechna naše shromáždění na konci a na začátku roku. Tvá svědectví, tvé slovo, Bože je naprosto spolehlivé. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 02.01.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.