Kázání 29. 3. 2020

Opět můžete využít mluvenou podobu (soundcloud), autorem je Jiří Doležal .

Zde můžete kázání stáhnout ve formě MP3 (vpravo nahoře zvolte „stáhnout pomalu“, potom opište kód do příslušného pole a opět zvolte „stáhnout pomalu“; 5,8 MB).

Milovaní, milujme se navzájem! (1. Janova 4,7)

Nemůže být o nás (o každém z nás!) pověděno nic pravdivějšího, nic přesnějšího a slavnějšího než právě toto: „Milovaní“ – jste milovaní! Jste Bohem milovaní! A o Bohu nemůže být pověděno nic přesnějšího než právě toto: „Bůh je láska“ (1. J 4,8.10). Aby nám to bylo zcela jasné, musí k tomu být pověděno ještě toto: „V tom je láska: Ne, že bychom my Boha milovali, ale že Bůh miloval nás a poslal Syna svého, oběť slitování za hříchy naše“ (1. J 4,10). Takže: Láska, kterou nás Bůh miluje, není závislá na lásce naší. A ta Boží láska se jmenuje Ježíš Kristus. A opět přesně: Ten Ježíš Kristus je Ježíš Nazaretský, který se obětoval, když zemřel na kříži za naše hříchy. To je ta láska, kterou jsme Bohem milováni.

A protože jsme takto Bohem milováni, nemusíme se o sebe bát. Bůh nás miluje a to platí, ať na světě právě vládne pohoda nebo pandemie. Na to se smíme a máme spolehnout (1 J 4,13). O tom smíme a máme mít plnou jistotu. Proto nemusíme upadat do paniky a ovšem ani nesmíme paniku šířit!

Tak co nám zbývá? Protože jsme Bohem milováni, „milujme jedni druhé!“ Za všech okolností stůjme nebojácně při sobě a modleme se jedni za druhé. To je naše úžasné privilegium: Když už nemůžeme nic jiného dělat, tak se jedni za druhé v karanténě můžeme přimlouvat. A když se jedněch zmocní strach, tak je druzí mají povzbuzovat. A když jedni už upadají do beznaděje, tak je druzí mají ujišťovat, že Bůh „vysvobodí i ze zahynutí náš život“ (Ž 100,1nn).

Ještě jednou: Nemůže o nás být pověděno nic pravdivějšího a výstižnějšího, než že jsme Bohem milováni. A to platí, když tomu věříme, nebo už o tom pochybujeme. Ano, to platí, i když tomu nevěříme. Takové je to s tou Boží láskou, kterou jsme milováni.

A nebojme se ani o svět, ani o ten náš dnešní svět. Je přece v bibli, v evangeliu, psáno: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul“ (J 3,16). Tak se nebojme ani o sebe ani o svět. Amen.

Modleme se:

Náš nebeský Otče, ty jsi nám poslal svého Syna, aby nás naučil modlit. A Pán Ježíš jako poslední prosbu do „Otčenáše“ zařadil: „ … zbav nás od zlého“. Tak nás přijmi, když tě dnes prosíme: „Zbav nás od zlého koronaviru, nebo tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Tento příspěvek napsal/a dne 28.03.2020 v rubrice Kázání.