Kázání 21. 1. 2021

Bohoslužby k TMJK v Pardubicích – 21. 1. 2021

P: předsedající (br. František)

Br: duchovní

Br 1:Modlitba ___________________Martin R.

Br 2:Přímluvy ___________________Pavel R.

Br 3:Přímluvy ___________________Roman N.

Br 4:Čtení(Ř 8,26-27) ____________Jakub B.

Br 5:Požehnání _________________Toník F.

V: všichni

HUDBA: Preludium

P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha s vámi se všemi.

V: I s tebou.

P: Sestry a bratři, vítejte na dnešních bohoslužbách zde, v chrámu Páně pardubického evangelického sboru. Zdravím srdečně vás všechny z pardubických církví i všechny domácí, zdravím také vás, kteří jste spolu s námi prostřednictvím internetu. Kázáním slova Božího nám dnes poslouží br. Karel Vasilek z Církve adventistů sedmého dne.

Téma pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů zvolily sestry z komunity, sdružující sestry z různých církví i zemí, ve švýcarském Grandchamp. Zvolily téma „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“. To vyjadřuje velikou Boží touhu, o které mluví Ježíš: abychom k němu přicházeli a zůstávali v něm. Neúnavně na nás čeká a doufá, že se s ním sjednotíme v lásce a poneseme ovoce, které všem dá život. Tváří v tvář odlišnostem „druhých“ riskujeme, že se stáhneme do sebe a uvidíme pouze to, co nás odděluje. Naslouchejme proto, jak nás Kristus volá, abychom zůstávali v jeho lásce, a tak nesli hojné ovoce.

Br 1: V pokoji se modleme k Pánu:

Pane, ty jsi vinař, který o nás s láskou pečuje.
Voláš nás, abychom viděli krásu každé ratolesti vinného kmene, krásu každého člověka.
A přesto v nás odlišnosti druhých často vyvolávají obavy a my se stahujeme do sebe,
důvěra v tebe nás opouští, hromadí se vzájemné nepřátelství.
Přijď a znovu nasměruj naše srdce k tobě.
Dej, ať žijeme z tvého odpuštění,
abychom mohli být spolu a chválit tvé jméno.

HUDBA: Píseň: EZ č. 182 (1.4-6)

Přímluvy (Odpověď: Radost našeho srdce je v Bohu)

P: Na jednotlivé prosby můžete odpovídat slovy: Radost našeho srdce je v Bohu.

Br 2: Bože lásky, tys nám Kristovým prostřednictvím řekl: „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.“ Hledáš nás a zveš nás, abychom přijali tvé přátelství a zůstali v něm. Uč nás, jak máme na toto pozvání reagovat do větší hloubky, ať v nás roste stále plnější život.

V: Radost našeho srdce je v Bohu.

Br 3: Bože života, ty nás voláš, abychom tě chválili všude ve světě a přijímali se navzájem jako dar tvé milosti. Kéž nám tvůj milující pohled spočívající na každém člověku pomáhá otevřít se a navzájem se přijímat takoví, jací skutečně jsme.

V: Radost našeho srdce je v Bohu.

Br 2: Bože, který vedeš lidi k tomu, aby se shromažďovali, tys nás ve svém Synu Ježíši sjednotil v jediný vinný kmen. Kéž v nás tvůj milující Duch zůstává při farních shromážděních i místních ekumenických setkáních. Dej, abychom tě s radostí společně oslavovali.

V: Radost našeho srdce je v Bohu.

Br 3: Bože jediné vinice, voláš nás, abychom zůstávali ve tvé lásce při všem, co děláme a říkáme. Dej, ať my všichni, kdo jsme zasaženi tvou dobrotou, dokážeme být odrazem této lásky ve svých domovech a na pracovištích. Kéž připravujeme cestu k překonání svárů a napětí.

V: Radost našeho srdce je v Bohu.

Br 4: Biblické čtení: Ř 8,26-27

  • 26 Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
  • 27 Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

HUDBA: Píseň: EZ č. 680

P: Sestry, které zvolily téma pro letošní Týden modliteb, znovu objevily význam ticha při naslouchání Božímu slovu. Aniž si to uvědomujeme, i do našeho ticha často pořád zaznívají různé zvuky a naše myšlenky míří úplně jiným směrem než k pozornému naslouchání. Zkusme se proto po kázání na okamžik ztišit nad slovy, která uslyšíme.

Biblické čtení: Mt 6,9-13 (čte br. Karel )

Kázání (br.Karel)

Chvíle ztišení (1-2 minuty)

Přímluvy

P: Na jednotlivé přímluvy můžete odpovídat zpěvem Kyrie eleison. (Na úvod přezpíváme.)

Br 2: Bože života, tys každého člověka stvořil podle svého obrazu a ke své podobě. Chválíme tě za dar tolika kultur, projevů víry, tradic a etnik. Dej nám odvahu stavět se proti veškeré nespravedlnosti a nenávisti na základě rasy, třídy, pohlaví nebo náboženství i strachu z těch, kdo se od nás odlišují.

V: Kyrie eleison (Zpívá se podle Svítá č. 453).

Br 3: Milosrdný Bože, tys nám v Kristu ukázal, že v tobě jsme jedno. Uč nás tento dar ve světě užívat, aby věřící všech vyznání a v každé zemi dokázali naslouchat jeden druhému a žít společně v míru.

V: Kyrie eleison.

Br 2: Ježíši, tys vstoupil do tohoto světa a plně jsi sdílel naše lidství. Znáš životní strasti lidí, kteří trpí tolika různými způsoby. Kéž námi Duch soucitu pohne, abychom se dělili o svůj čas, život i majetek se všemi potřebnými.

V: Kyrie eleison.

Br 3: Duchu Svatý, ty slyšíš nářek svého raněného stvoření a křik těch, kdo už nyní trpí změnou klimatu. Veď nás, abychom si osvojili nový způsob jednání. Kéž se naučíme žít v harmonii jako součást tvého stvoření.

V: Kyrie eleison.

Chvíle pro osobní modlitby

P: Nyní chceme otevřít prostor pro osobní modlitby…

Modlitba Páně

P: Modleme se nyní společně slovy, která nás naučil Ježíš:

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království
i moc i sláva navěky.
Amen.

Oznámení (br. Chyba)

Požehnání

Br 5: Buďte jedno, aby svět uvěřil!

Zůstaňte v jeho lásce, jděte do světa a neste plody této lásky.

Kéž nás Bůh naděje naplňuje ve víře veškerou radostí a pokojem,
abychom v síle Ducha Svatého přetékali nadějí.


Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

HUDBA: Píseň: EZ č. 636

Postludium

Tento příspěvek napsal/a dne 23.01.2021 v rubrice Kázání.