Kázání 19. července 2015

DSC_5384Text: Mt 7,6  Kazatel: Daniel Ženatý

Ježíšova slova – Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

Co asi jsou perly? Kraličtí mají – věci nejdražší a nejčistší – jako jest Slovo Boží.

Co ještě k těm nejdražším a nejčistším věcem patří? Láska? Důvěra?

A kdo jsou ti psi? Kdo jsou, s prominutím, ty svině?

V dějinách církve se objevily mnohé interpretace, ale ne všechny správné.

Třeba, že prý jsou to pohané. My křesťané jsme prý ti dobří, pohané, jsou ti, kterým nemá cenu nic nabízet. Zajímavé, že dnes tak neuvažují aktivní křesťané, jako spíše ti, kdo se ohánějí křesťanskou tradicí, ale asi moc o ní nevědí.

Že to tak není, doloží i autor těchto slov, Ježíš. Při narození ho uvítají pohané z východu, hovoří s pohanskou ženou, dává v podobenství za vzor Samařana, téměř pohana, ocení víru římského vojáka, uzdravuje v pohanské zemi, jako vzkříšený řekne – jděte ke všem národům a křtěte je. To přece myslí, aby se šlo k pohanům. … Takže, tudy cesta nevede. Ti psi a ty svině v Ježíšově podobenství nejsou pohani.

Nebo je to lidská spodina? Takoví ti, co se ani chovat neumí. Asociálové, běženci, bezdomovci. Ale Ježíš se přece baví a stoluje s hříšníky, nevěstkami, podivnou společností. Oni totiž velmi precizně objevují vzácnost toho slova, dokonce jasněji a lépe než ti takzvaně slušní. Hltavě. Takže – ani oni to nejsou.

Rozhodně to nesouvisí s lidskou inteligencí. Že by ti méně inteligentní už předem neměli nárok pochopit a proto jim ani drahé evangelium nemá cenu nabízet. Omyl. Evangelium je jasné. Bůh tě miluje. A to přijme i ten, koho většina populace označuje za pomateného.

Pokud bychom hledali, kdy se sám Ježíš řídil podle těchto slov, neházel perly sviním, mlčel, pak o velikonocích před radou a před Pilátem. Buď mlčel, nebo nanejvýš poznamenal, ty sám to říkáš. Mohli bychom říct, šetřil vzácnou perlou před těmi, kdo beztak mají svou pravdu. Kdo slyší, ale neposlouchají, kdo kladou otázky, usmívají se, beztak znají odpověď.

Takže ti, kterým nemá cenu dávat co je svaté a házet před ně perly, jsou zřejmě lidé, kteří vědomě ze svého jasného přesvědčení ničí to, co je dobré a čisté. Kdo záměrně ničí život, jdou proti tomu, co Bůh stvořil. Mají z Boha legraci, lásce se vysmívají, pravdu záměrně křiví. Jejich jednání je spojeno s arogancí a pýchou, s pocitem že oni jsou vládci světa a nikdo jim nic nebude říkat.

Tři upozornění pro nás:

Varování dovnitř. Církví, sborů, staršovstev, mládeží, pěveckých sborů. Může se stát, že vzácné slovo Boží slyšíme a nic. Je děsné, když člověk, který desítky let chodí do kostela řekne, že se se svým bratrem už dvacet let nebaví. A nedělá nic pro změnu, netouží po změně, naopak, vydává to jako kladnou hodnotu, jako výuční list dobrého křesťana. Jak je důsledný a zásadový. K čemu pak to vzácné čisté Boží slovo je? V takovém případě se zdá, že k ničemu a je ho škoda. A to se v malém stává každému z nás. Je třeba tu a tam otřít nebo oškrábnout pomyslné kontakty mezi námi a Bohem. Abychom slyšeli a přijímali. A nejen slyšeli a nic se s námi nedělo.

Varování směrem ven. Velmi opatrně s tím slovem zacházet! Velmi opatrně určovat, komu má cenu svěřit to nejčistší a komu ne. Ježíšova slova nelze užít ve smyslu, že nemá cenu kázat Boží slovo ve věznici, je to marné… nemá to cenu v domově pro všelijak duševně postižené, beztak nerozumí… nemá to cenu pro mé vnuky, kteří znají jenom mobil a tablety a mají sluchátka na uších a ani neví, jak chytit smeták na podlahu nebo škrabku na brambory.

A dnes velký pozor, abychom tato slova neužívali jako my dobří, kteří nebudeme to naše vzácné a čisté házet před ty, kdo přicházejí do Evropy. Nejprve bychom se museli ptát, kdo jsme my. Otázka po vlastní totožnosti, odkázanosti na druhé, na Boha. Kdo jsem já, abych si myslel, že nabízím perly. Což jsem vše sám nedostal? Což jsem jich sám tolik zbytečně nepromaril? Což tu sám v tomto čase a prostoru nejsem jen na chvíli hostem?

Třetí – Ano, mohou být případy, kdy je marné a zbytečné mluvit o lásce, o Bohu, vyřizovat slovo o milosti a odpuštění. Kdy už to prostě nemá cenu. Ježíš nás chrání před výčitkami, že jsme špatní, že jsme toho nechali.

Může se stát, že slovo Boží, lásku důvěru, to nejdražší a nejčistší co máme, přestaneme nabízet lidem arogantním, do sebe zahleděným, kteří nejen že to odmítají, ale přísun naší lásky je činí agresivními a zlými. Je to. Zbytečné. A naše dobrá snaha by se obrátila proti nám a zahubila nás.

***

Co jsou perly? Kraličtí mají – věci nejdražší a nejčistší – jako jest Slovo Boží.

Můžeme se setkat s lidmi, kteří záměrně ničí život, a jdou proti tomu, co Bůh stvořil. Mají z Boha legraci, lásce se vysmívají, pravdu záměrně křiví. Jejich jednání je spojeno s arogancí a pýchou.

Nemusíme se jich bát, nemusíme jim sloužit, nemusíme jim dávat to nejvzácnější, co máme.

A pozor abychom Ježíšova slova nezneužili proti těm, proti nimž namířena nejsou!

Prosím tě vyslyš nás Kriste, když tě prosíme:

Tobě patříme, to nás činí vzácnými a drahými. Uč nás štědře vydávat, co jsme od tebe přijali. A dávej odvahu bránit se aroganci a pýše, která by chtěla to dobré od tebe ničit a špinit.

Prosíme i za ty, kdo na tvé slovo reagují hrubě a sprostě. Ty máš moc otevřít jejich srdce. Čiň ten zázrak hojně i dnes… K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme za nás, abychom neztratili vzácnou sladkost tvého slova. I když neděle za nedělí plynou a prach usedá nejen na našem nábytku…. K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme Pane za nemocné. Ty kdo jsou v nemocnicích, ty kdo se chystají na operaci. Za ty, kdo o ně pečují… K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme za občanská sdružení a dobrovolníky, kteří věnují svůj čas a své schopnosti těm, kdo je potřebují. .. K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme za ty kdo jsou v uprchlických táborech. Dávej moudrost všem, kdo mohou jakkoli pomoci… K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme za mír a smíření na Ukrajině, v Syrii a na noha dlaších místech světa.. K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme za ty kdo jsou na cestách a na dovolených. Ať prožijí klidný čas a dobře se zase vrátí domů… K tobě voláme, prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme jeden za druhého, i sami za sebe, své rodiny a své milé. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 23.07.2015 v rubrice Kázání.