Kázání 1. března 2015

dsc_0259Text: Mt 15,21-28   Kazatel: Daniel Ženatý

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

1 protiklad krajina pohanská x čin té ženy. Pohanská žena, vyšla, křičela, prosila! Ona se nebála být jiná. Nebála se věřit Pánu Bohu, i když kolem nikdo nevěřil!

2 prosí za svou dceru; nemoc zasahuje i okolí. Kdo se stará o nemocného nebo postiženého žije jinak než okolí. Neříkám, že hůř. Ale jinak. Jsme zvyklí dívat se jemně na lidi, kteří žijí s postižením. Dívejme se jemně i na ty, kdo o ně pečují.

3 Ježíš mlčí. Mlčení může být krásné, ale i děsné. Naléhavě někoho prosit, a ten koho prosíme, mlčí – hrůza. Nechceme, aby Bůh mlčel. Ale on někdy mlčí. A nám nezbývá než to vydržet.

4 učedníci – ať jde pryč! Zbav se jí! Dej jí to, ať je ticho.

5 Ježíš ženu odmítne. To co přináším je jen pro Boží lid. Není pro tebe. Je úplně naopak než se o něm učíme. Mrzí nás, to vrtá hlavou, proč?

6 Proč asi odmítl? Věděl, že on Kristus je součástí velkého díla. Že Pán Bůh kdysi slíbil, že bude Izraelcům věrný, a teď skrze Ježíše dělá, co slíbil. Bůh drží slovo, tak projevuje svou věrnost. I když se nám to nelíbí… Spěcháte do školy a kamarád řekne, pojď se mnou do obchodu. Nemůžete, nejste zlí, že nejdete. Ale nesmíte, máte povinnost.

7 My žijeme po velikonocích, Kristus byl vzkříšen a nás posílá ke všem. I k těm kdo nejsou naši kamarádi.

8 Žena je statečná, nedá se, je vtipná, bojuje. A Ježíš jí vyhoví. Její dcera je uzdravena.

9 Veliká víra – v čem spočívá? Zde v tom, že žena zdolala vlastní ponížení. Neurazí se, když narazí na překážku. A že byla urážena a ponižována!

10 Ponížení ženy, ponížení Krista, cesta kupředu? To se nám nelíbí. A přece je… Postní doba – a nemohl bys slevit z nároků? Nemohl bys uhnout? Udělat místo?

Důležité:

Bůh nás zachraňuje svým vlastním ponížením.

Velká víra je ta, která se se neurazí, když narazí na překážky. A dokáže napodobit Krista, a něco vydrží.

Prosíme tě, Kriste, vyslyš nás, když pro tvou lásku prosíme a přimlouváme se:

Za ty, kdo nejsou zdraví tak, jak je zdravá většina lidí kolem nich… K tobě voláme – prosíme tě vyslyš nás

Prosíme za všechny, kdo se dlouhodobě pečují o ty, kdo se nemohou postarat sami o sebe … K tobě voláme – prosíme tě vyslyš nás

Veď nás tak, abychom nebyli rozmazlení a nekňourali, sotva se před námi objeví nějaká překážka… K tobě voláme – prosíme tě vyslyš nás

Posiluj naši víru, i když někdy jsou věci v životě jinak, než bychom si přáli…K tobě voláme – prosíme tě vyslyš nás

Prosíme za své rodiny, naprav co je pokřivené a nemá sílu se narovnat… K tobě voláme – prosíme tě vyslyš nás

Prosíme za naše město i za naše sousedy, prosíme za naši církev i náš sbor. Dávej nám své požehnání… K tobě voláme – prosíme tě vyslyš nás

Prosíme za příbuzné obětí v Uherském Brodě … K tobě voláme – prosíme tě vyslyš nás

Prosíme za ty, kdo žijí na Ukrajině, v Sýrii a jinde a touží po míru a naději… K tobě voláme – prosíme tě vyslyš nás

Tvými slovy Kriste společně voláme –

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 02.03.2015 v rubrice Kázání.