Kázání – 01.01.2009, Nový rok

Bible_1Text: 1 Král 18 a 19, příběh Eliáše na hoře Karmel.

Boží prorok Eliáš. Dobrý muž. Věřil Hospodinu a spoléhal na něj. A Král Achab. Někdy zlý, někdy dobrý, trochu zbabělý a trochu slaboch.. Jeho žena Jezábel. Zlá intrikářka. Jednoznačně proti Bohu, vůbec se tím netají.
Tak to bude velmi pravděpodobně bude i v roce 2009. Budou se v něm vyskytovat lidé dobří a spolehliví, Boha poslouchající. Věrní.
Budou v něm lidé ani ryba ani rak. Jednou milí a horliví, podruhé nespolehliví a zbabělí. A budou v něm i lidé zlí. Všechny budeme potkávat. Se všemi se budeme stýkat. Také oni nás budou vnímat v jedné z těchto kategorií. Nepodaří se nám vytvořit si vlastní svět, v němž se budeme stýkat jen se sobě milými a blízkými.

Ten příběh nám nabízí připomenutí, kterých se můžeme přidržet jako zábradlí při vstupu do nového roku. Bude jich 7.

1. Budeme zápasit. O každý den, o každé nadechnutí.
Eliáš zápasí. Zápasí o to, aby lid izraelský nezavrhl Hospodina. Aby jej vyznal svým Pánem. Aby se vrátil na správnou cestu. To nás čeká také. S čím budeme zápasit? S vlastní lenosti? Pochybnostmi. S nedůvěrou svého okolí? Se závistí? Budeme bojovat proti pomluvám? S nemocí? Se zármutkem? Sledovat zápas svých milých jak zápasí se závislostí na alkoholu? S drogách?
Mluví se o krizi, budeme zápasit s financemi? Jak vyjít? Někdo s tím jak splácet hypotéku?
Jen abychom to věděli a necítili se zaskočeni. Ano, budeme zápasit. O každý den, o každé nadechnutí.

2. Prožijeme i vítězství.
Eliáš také vyhrává. Byla to pro něj fantastická chvíle. Zadostiučinění. Eliášovi se podařilo přesvědčit krále, aby svolal národní den, v němž se jednou provždy ukáže, kdo je kdo. Zda je Bohem Baal, nebo Hospodin. 400 bálových proroků proti jednomu Božímu. Podmínky souboje dány: každá strana dostane býka a připraví oběť na dřevě. Na čí oběť sestoupí oheň a zapálí ji, toho Bůh je Pánem. Od rána do půli odpoledne vzývali Baale jeho proroci . Bodali se, křepčili, nic. Eliáš byl drsný chlap, také se jim posmíval. Možná ten váš bůh odcestoval. Nebo spí, nebo si odskočil na záchod. Pak on nechal 3x polít svou oběť vodou, až byl kanál kolem oltáře plný. Modlil se a oheň sestoupil. Bylo to jasné vítězství. Celý lid viděl, kdo je Bohem. Že ne Baal, nýbrž Hospodin. Už to je všem jednou provždy jasné!

I my budeme vyhrávat. Můžeme se těšit. Některý zápas vyhrajeme. Měřítka co je vítězství se budou měnit, poznáme že je velké vítězství probudit se do dalšího dne. A taky někdy přemůžeme svou lenost.
Možná i v těch otázkách víry v Boha. Budeme svědky křtů, dětí i dospělých. Někdo nám bude vyprávět, jak uvěřil v Boha a jak je šťastný, jak se změnil jeho život. Duch svatý bude působit a bude prokazovat, kdo je tady pánem. Určitě!

3. Setkáme se s arogancí.
Eliáš se raduje. Jako jednou jasný nezpochybnitelný vítěz doběhne před Achabovým vozem do Jeruzaléma. A domnívá, že začíná nová etapa života. Už to konečně nikdo nebude zpochybňovat kdo je Bohem.
Těžce se zklame. Královnu Jezábel to nezajímá. Jezábel je arogantní politička. Co se stalo ji nezajímá. Ona má svou moc. Vydá na Eliáše zatykač. Popravit. A tak zatímco před chvílí klusal pln štěstí z hory Karmel do Jeruzaléma, nyní prchá bolestně zpět do pouště. Opačným směrem, než kdysi přišel jeho národ do země zaslíbené. Jakoby byl konec. Co tenkrát začalo, to skončilo. Zůstal jediný prorok a ten je pronásledován. Nepovedlo se to.
Nevěra, zrada dohod, nerespektování zákona, arogance moci.
Taky to nás potká. Budeme se domnívat, že je vše jasné a nezpochybnitelné a někdo zlý to celé rozkope. Plány, dohody, smlouvy, sny.

4. Možná ztratíme chuť pokračovat.
Eliáš to chce skončit. Na poušti došel k trnitému keři a řekl – dost. Hospodine – končím. Vezmi si můj život. A usnul. Už nemůže dál. Už nemůže být přesvědčivější vítězství nad pohany. A nic se neděje, zlo dál vítězí. Konec.
Netvrdím, že nás to potká, ale pokud ano, buďme připravení. Objeví se rezignace. Zemře blízký člověka. Už není proč se pěkně obléct, už není co plánovat. Nemá cenu vařit oběd, salám z papíru a rohlík přece taky stačí. Možná nám bude zle, až i na smrt budeme myslet. Budeme to chtít skončit.

5. Ale je zde Bůh.
Do Eliášova života vstoupí Bůh. Anděl navštívil Eliáše ve snu a řekl jez a pij. A hle, u hlavy chléb a džbán s vodou. Najedl se, napil a usnul. A opět – jez a pij. A Eliáš vstal a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí. Ne ještě správným směrem, ale šel. Byl schopen. Pokračuje to, co chtěl skončit. Přemohl rezignaci. Doslova, s Boží pomocí.
I do našeho útěku vstupuje Bůh. Určitě. Spolehněme se na to. Dává chléb, dává víno, dává svého syna. Pokrm je připraven tam, kde naše síly došly. Andělé jsou také a budou i v roce 2009. Přijdou, osloví, povzbudí nebo napomenou. Vyřídí Boží slovo. Dodají sílu že se zvedneme půjdeme dál.

6. Je v našem zájmu poslouchat co říká Bůh.
Eliáš se skryje v jeskyni. Dostane příkaz. Vyjdi ven, půjde tudy Hospodin. A nejprve šel vítr, který skály tříštil. Ale to nebyl Hospodin. Pak zemětřesení. Hospodin v tom nebyl. Pak šel oheň – Hospodin v tom nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný.
Nebuďme v tom novém roce moc hluční. Abychom ten hlas tichý a jemný zaslechli. Ten hlas nezmizel. Tak jako Bůh přece nezmizel. Stále mluví. Je v našem zájmu naslouchat.

7. Bůh nás vrátí do života
Slovo Hospodinovo: Eliáši, co tu chceš! Eliáš popíše svou situaci – horlil jsem pro Hospodina, ale teď už zbývám jen já sám, ukládají mně o život, aby se mě zbavili.
A Hospodin řekne – Jdi, vrať se svou cestou zpět. Nejsi sám. Zachovám v Izraeli ještě 7 000 věrných.
Možná někdy budeme trochu naříkat. Už to není to co kdysi. Nikdo nám nerozumí. Jsme sami. Boží hlas nás vrátí do života. Nejsi sám. Nepropadej sebelítosti. Je dost lidí kolem tebe, kteří také věří, také hledají. Nejsou všichni zlí, není to tak že všichni kradou, že všichni propadli konzumu. Vrať se do reálného života, je dost lidí kteří jsou na tom jako ty! Hledají, věří v Boha, modlí se, ptají se.

Tak nám může stát Eliášův příběh pomocí:

  • Budeme zápasit. O každý den, o každé nadechnutí
  • Prožijeme i vítězství
  • Setkáme se s arogancí
  • Možná ztratíme chuť pokračovat
  • Ale je zde Bůh
  • Je v našem zájmu poslouchat co on říká
  • Bůh nás vrátí do života

Amen

<img class=“alignleft“ title=“Bible_1″ src=“http://stare.pardubicce.cz/content/wp-content/uploads/Bible_1.jpg“ alt=“Bible_1″ width=“106″ height=“70″ />
Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2009 v rubrice Kázání.